Basmati Rice
Volga Ayush Rice 2kg/20kg/35kg
Volga Basmati Rice 2kg/5kg/10kg/20kg
Volga Super Gold Rice 2kg/5kg
Volga Shahi Basmati Rice 20kg
Volga Gulistan Packaging View
Volga Captain Basmati Rice 35kg
Volga Gulistan Biriyani Rice 35kg
Volga Shahi Basmati Rice 38kg
Jeerakasala Rice
Volga Jeerakasala Rice 2kg/5kg/18kg
Volga Jeerakasala Rice 20kg
Ponni Rice
Volga Thanjavur Ponni Rice 1kg/kg/2kg
Palakkadan Matta Rice
Palakkadan-Matta---2kg
Volga Palakkadan Matta Rice 2kg/5kg/10kg//18kg
Lucky-Palakkadan-Matta---10kg
Volga Lucky Grain Palakkadan Matta 10kg
Volga idly rice
idli Rice 2kg/18kg/20kg
Kuruva Rice
Kuruva-Rice---20kg
Volga Kuruva Rice 20kg
Parboiled Rice
Thai Parboiled Rice
Sona Masoori Rice
Volga Lucky Grain Sonamasoori 2kg/5kg/15kg/18kg/35kg
Biriyani Rice
Biriyani-Rice---2kg
Biriyani Rice 2kg/kg
Egyption Rice
volga Egyptian RIce 2kg/5kg/25kg
Carlose-Rice---25kg
Volga Calrose Rice 25kg
 Cleopatra-Camolino-Rice---25kg
Volga Cleopatra Camolino Rice 25kg
White Rice
White-Rice---5kg
White-Rice---5kg