Volga Spices

Volga Spices

Spices

Volga Tamarind White 500g |1kg
Volga Tamarind Black 500 |1kg
Volga Kudampuli 1kg |10kg
Volga Round Chilly 1kg |10kg |15kg
Volga Chilly whole 100g |1kg |10kg
Volga Bay Leaves 100g |500g |1kg |10kg
Volga Cardamom Jar 1kg |5kg
Volga Kabsa Masala 1kg
Volga Fish Masala Powder 1kg
Volga Chicken Masala Powder 1kg
Volga Meat Masala 1kg
Volga Sambar Powder 1kg
Volga Kashmiri Chilly Powder 1kg |5kg |25kg
Volga Garam Masala Powder 1kg |25kg
Volga Turmeric Powder 1kg |20kg |25kg
Volga Coriander Powder 1kg |25kg